Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Warunki uczestnictwa w zajęciach Edu-Art 2020/2021

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ I CENTRUM KULTURY W DOPIEWIE W SEZONIE 2020/2021

 

Warunki określają prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Dopiewie.

Zajęcia EDU-ART rozpoczynają się 1 października 2020r., a kończą 29 maja 2021 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zajęcia prowadzone są wg programów autorskich osób prowadzących zajęcia.
 2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
 • wypełnienie i podpisanie (w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica/opiekuna) Karty Uczestnictwa
 • akceptacja regulaminu zajęć edu-art w budynkach GBPiCK w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19 z dnia 4.09.2020
 • wniesienie opłaty za zajęcia
 1. Zajęcia prowadzone są w grupach umożliwiających właściwe prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi.
 2. Minimalna liczba osób, aby zajęcia grupowe mogły się rozpocząć to 6 osób.
 3. W przypadku nieobecności prowadzącego dopuszcza się zastępstwo. Dopuszcza się jednorazowe odwołanie zajęć bez konieczności ich odrabiania. W przypadku dłuższej nieobecności prowadzącego kwota wpłacona za zajęcia zostanie proporcjonalnie zwrócona.
 4. Organizacja zajęć dotycząca dni wolnych od nauki prowadzona jest w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych. Punkt ten nie dotyczy zajęć i kursów prowadzonych dla osób dorosłych.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, ppoż oraz zachowania porządku, poszanowania mienia GBPiCK, właściwych zachowań wobec osoby prowadzącej zajęcia i innych uczestników zajęć.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020r. oraz wymogów sanitarnych ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia oraz GIS
 7. W czasie trwania zajęć niepełnoletni uczestnicy nie mogą bez zgody prowadzącego opuszczać sal zajęciowych. Osoby nieletnie pozostają pod opieką prowadzącego tylko w trakcie trwania zajęć.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć.
 8. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony Dziennik Zajęć.
 9. Uczestnik zajęć (w przypadku niepełnoletniego uczestnika, rodzic/opiekun) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w Karcie Uczestnictwa zgodnie z wymogami RODO. Dane te wykorzystywane będą w celu ewidencji osób uczestniczących w zajęciach, kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami oraz prowadzenia rozliczeń finansowych za zajęcia. Podanie danych jest     dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
 10. W przypadku zmiany danych osobowych konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Organizatora.
 11. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach promocyjnych związanych z działalnością GBPiCK w Dopiewie na stronach www, sieciach społecznościowych oraz w lokalnej prasie i telewizji.
 12. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie podejmuje dyrektor GBPiCK.

 

   OPŁATY

 1. Wysokość opłat za zajęcia w GBPiCK reguluje cennik ustalony przez Dyrektora GBPiCK
 2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się co miesiąc uiszczać należną opłatę za zajęcia w terminie do 10 dnia danego miesiąca.
 3. Opłat za zajęcia można dokonywać  gotówką w budynku GBPiCK w Dopiewie w godzinach pracy biblioteki w Dopiewie lub przelewem na konto 39 9043 1012 2012 0027 6245 0001.
  W tytule należy podać  imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, miejscowość w której odbywają się zajęcia oraz okres, za który dokonana jest wpłata.
 4. Uczestnik, który nie wniósł należytej opłaty w wymaganym terminie, nie może brać udziału w zajęciach i zostaje skreślony z listy uczestników.
 5. Uczestnik zajęć nie ma prawa do samodzielnego zmniejszania odpłatności za zajęcia.
 6. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłaty za zajęcia oraz nie stanowi podstawy do odrabiania zajęć ani do zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 7. Wyjątek mogą stanowić sytuacje losowe, w wyniku których Uczestnik nie jest w stanie przez dłuższy okres czasu uczestniczyć w zajęciach. W takim przypadku Uczestnik/Rodzic/Opiekun Prawny zobligowany jest poinformować o zaistniałym fakcie GBPiCK na piśmie lub drogą mailową (ck@bibldop.pl) oraz otrzymać stosowne potwierdzenie o zawieszeniu umowy, a tym samym zwolnieniu z opłaty na okres jej zawieszenia.
 8. Posiadaczowi samorządowej Karty Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 50% na wszystkie zajęcia.
 9. W przypadku rezygnacji z zajęć nie dokonujemy zwrotu opłat. Rezygnacja z zajęć może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, ale ze skutkiem na koniec danego miesiąca
Skip to content